Veřejný prostor - místo k obývání (2006)

Význam veřejného prostoru poznáme podle výčtu položek, které pod tento pojem řadíme: jsou to náměstí, ulice a parky, ale patří sem i nábřeží, průchody a podchody. Zkrátka všechna veřejná místa, která nejsou přímou součástí jednotlivých staveb, a která lidé užívají. Veřejný prostor je tedy velmi důležitou součástí lidských sídel. V tomto dílu Stylu se pokusíme najít odpověď na otázku, co znamená "kvalita" ve vztahu k veřejnému prostoru – tedy jaké parametry a předpoklady má mít veřejný prostor, aby takzvaně fungoval. Co má splňovat z hlediska estetického i funkčního. Dotkneme se i problematiky městského mobiliáře. Budeme se například ptát, zda do historického města patří soudobé tvarosloví laviček, odpadkových košů a stojanů na kola.
České znění. 
Top of page